Πολιτική Απορρήτου

 1. Γενικά

Η Πολιτική Απορρήτου αποτυπώνει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Προϋπόθεση εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου μας είναι η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Λαμβάνοντας πάντα σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εναρμονιζόμαστε πλήρως με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, στον οποίον καθορίζονται λεπτομερώς οι απαιτήσεις για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από επιχειρήσεις και οργανισμούς (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

 

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει την διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας δραστηριότητας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα από τα μέλη μας, τους συνεργάτες και εργαζόμενους στην επιχείρησή μας, προκειμένου να παρέχουμε το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη μας, αλλά και να πληρούμε τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον νόμο. Έτσι, υιοθετούμε πολιτικές, που απαιτούν όσο το δυνατόν μικρότερη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας για τα μέλη μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας ορίζει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και δέχονται επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, τους παραλήπτες των δεδομένων αυτών, τη νομική βάση επεξεργασίας τους, την χρονική διάρκεια διατήρησής τους, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε.

 

 1. Σκοπός συλλογής και αποθήκευσης: Αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων μας για την έναρξη και εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης, την επεξεργασία της κράτησής σας, την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που σας αφορούν, την άριστη παροχή των υπηρεσιών μας και την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων: Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων ορίζεται η επιχείρηση «ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ», Παύλου Μελά αρ. 21, 54622, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, https://somatostexni.com, somatostexni@gmail.com.

 

 1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Η επιχείρησή μας συλλέγει μια σειρά από προσωπικά δεδομένα όταν ένα μέλος ή υποψήφιο μέλος επικοινωνεί ή συμβάλλεται με το γυμναστήριο. Γενικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την κράτησή ενός μέλους στο γυμναστήριο αποθηκεύονται είτε στην ιστοσελίδα του παρόχου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κρατήσεις από την ιστοσελίδα μας, είτε σε έντυπη μορφή στο γραφείο του γυμναστηρίου μας. Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές κρατήσεις, τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγονται και να διατηρούνται από εμάς σχετίζονται με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα με το οποίο αποκτάτε πρόσβαση την ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατήσεων μας, η ώρα και η ημέρα που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και την πλατφόρμα κρατήσεων, η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP Address) και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δική σας και την δική μας προστασία σε περίπτωση επίθεσης στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών μας. Επιπλέον, συλλέγουμε τις εξής κατηγορίες πληροφοριών:

 

 • όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας), ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής,
 • πληροφορίες σχετικά με την κράτησή σας στο γυμναστήριο, όπως ημερομηνία και ώρα κράτησης και είδος γυμναστικής,
 • κάθε πληροφορία που χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε συγκεκριμένες παροχές και απαιτήσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας σας, δεδομένα υγείας και ιατρικές βεβαιώσεις που προσκομίζονται στο γυμναστήριο σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του και τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ΠΔ 219/2006,
 • δεδομένα που τυχόν συλλέγονται από το σύστημα βίντεο-επιτήρησης του χώρου του γυμναστηρίου χωρίς καταγραφή.

 

 1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για κρατήσεις στο γυμναστήριο: Κατά την επεξεργασία αιτημάτων κράτησης στο γυμναστήριο μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα των μελών μας και χρηστών της ως άνω υπηρεσίας: i) όνομα και επώνυμο ii) τηλέφωνο iii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) iv) χώρα (εντοπίζεται μέσω της διεύθυνσης IP). Ο σκοπός συλλογής των δεδομένων αυτών αφορά την διαχείριση της κράτησής σας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

 

Ενδέχεται για τις ανάγκες σωστής λειτουργίας του γυμναστηρίου να επικοινωνήσουμε με άλλες εταιρείες ή τρίτα πρόσωπα προκειμένου να μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, φιλοξενίας ιστοσελίδων κτλ. Τα πρόσωπα αυτά ενδέχεται να έχουν κατά τη στιγμή της παροχής των υπηρεσιών τους πρόσβαση στη βάση προσωπικών δεδομένων μας, αλλά απαγορεύεται σε αυτά κάθε άλλη χρήση των δεδομένων αυτών, πέρα από αυτήν που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών τους σε εμάς.

 

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας γίνεται χρήση cookies. Τα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και διακρίνονται σε:

         «Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, π.χ. κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.

         «Cookies» που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση.

         «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα  «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

         «Cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα  «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.

         «Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

         «Cookies» που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).

         «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση και εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies).

 

 

 1. Κάμερες Ασφαλείας/ Σύστημα Βίντεο- επιτήρησης: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις κάμερες ασφαλείας/ σύστημα βίντεο-επιτήρησης είναι η εικόνα των μελών του γυμναστηρίου ή τρίτων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεών μας. Στο μέσο του κεντρικού χώρου του γυμναστηρίου είναι τοποθετημένη κάμερα, η οποία καταγράφει όλη την περίμετρο του κεντρικού χώρου του γυμναστηρίου. Υπάρχει σαφή ένδειξη της χρήσης κάμερας ασφαλείας. Η χρήση του συστήματος βίντεο-επιτήρησης αποσκοπεί στην προστασία των μελών του γυμναστηρίου και στη μείωση τυχόν γεγονότων που θα διαταράξουν την ασφάλεια των μελών μας και του προσωπικού του γυμναστηρίου. Η νομική βάση της χρήσης είναι η προστασία τόσο των μελών και του προσωπικού, όσο και η ανενόχλητη και ασφαλής παραμονή στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου. Η χρήση της κάμερας δεν αποσκοπεί στην παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού του γυμναστηρίου. Η αναπόφευκτη καταγραφή στιγμιότυπων από την εργασία του προσωπικού, όπως για παράδειγμα κατά την παραμονή τους στον κεντρικό χώρο του γυμναστηρίου, είναι μέρος της πολιτικής ασφάλειας του γυμναστηρίου μας και κανέναν άλλο σκοπό δεν εξυπηρετεί. Η περίοδος επεξεργασίας των δεδομένων καταγραφής από το σύστημα βίντεο-επιτήρησης είναι μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της καταγραφής. Κάθε κάμερα μεταδίδει ζωντανά εικόνα που συνδέεται με εφαρμογή, στην οποία πρόσβαση έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, και δύναται να παραχθεί βίντεο μέχρι και εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, το οποίο διατηρείται στις καταγραφές ασφαλείας του γυμναστηρίου και στη συνέχεια διαγράφεται. Τα δεδομένα αυτά δεν μεταδίδονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να προωθηθούν στις αρμόδιες εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές κατόπιν ρητής, νόμιμης και αιτιολογημένης αίτησής τους. Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω στο στοιχείο με τον αριθμό 8 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου σε σχέση με τα δεδομένα που καταγράφονται από το σύστημα βίντεο-επιτήρησης, αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση somatostexni@gmail.com.

 

 1. Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που παραμένετε ενεργό μέλος στο γυμναστήριο «Σώματος Τέχνη», δηλαδή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εγγράφεστε, εκγυμνάζεστε στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου, συμμετέχετε στα προβλεπόμενα προγράμματα εκγύμνασης, ανανεώνετε τη συνδρομή σας και παραμένετε οικονομικά ενεργά μέλη. Μετά το πέρας τη συνεργασίας μας και την οριστική αποχώρησή σας από το γυμναστήριο, η οποία θα γνωστοποιείται στην διοίκηση του γυμναστηρίου ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο somatostexni@gmail.com, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτά και να εξασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω στην υπ΄αριθμόν 8 παράγραφο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα υγείας των μελών μας, τα οποία το γυμναστήριο οφείλει να γνωρίζει για την ασφαλή εκγύμνασή και προστασία της υγείας τους θα διαγράφονται μετά την οριστική λήξη της συνεργασίας. Οι ιατρικές βεβαιώσεις που προσκομίζονται με την εγγραφή μέλους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 εδ. α ΠΔ 219/2006, θα καταστρέφονται μετά το πέρας ενός έτους από την εγγραφή του μέλους.

 

 1. Δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων: Αναφορικά με τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα, όπως αυτά διατυπώνονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
 2. i) το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ii) το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, iii) το δικαίωμα της διόρθωσης, δηλαδή να διορθώσουμε προσωπικά σας δεδομένα, που μπορεί να είναι ελλιπή ή ανακριβή, iv) το δικαίωμα της διαγραφής (δικαίωμα στη «λήθη»), δηλαδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε (εκτός αν υπάρχει νομικός λόγος που να μας το απαγορεύει), v) το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, vi) το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε μια κοινή μορφή αρχείου και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτο πρόσωπο, vii) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, viii) το δικαίωμα να μην υπόκειται το υποκείμενο των δεδομένων σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ix) Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση somatostexni@gmail.com, τηλεφωνικά στο 2311 821-951 ή δια ζώσης με αίτηση στη γραμματεία του γυμναστηρίου μας. Σε κάθε αίτημά σας θα απαντήσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας ή αριθμού αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε.

 

Σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με κάθε είδους αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την συνδρομή της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων, οπου και μπορείτε να προχωρήσετε σε καταγγελία ή καταγραφή παραπόνων. Η διεύθυνση της Υπηρεσίας είναι Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα, η επίσημη ιστοσελίδα της είναι www.dpa.gr και οι τηλεφωνικοί αριθμοί είναι 210 6475000 (τηλέφωνο) και 210 6475628(φαξ).

 

 1. Διατύπωση ερωτήσεων ή παραπόνων: Εάν έχετε κάποια απορία ή διαμαρτυρία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας και τις πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω ή σε περίπτωση που έχετε τυχόν αμφιβολίες ή παράπονα ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμόν 8 παράγραφο του παρόντος, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση somatostexni@gmail.com .

 

Scroll to Top